KVKKKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA;
GENEL AYDINLATMA METNİ

Erbend Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Erbend”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Bu bilinçle, Veri Sorumlusu olarak, gerçek kişi müşterilerimiz, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, taşeronlar,işçiler sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen üçüncü şahıslar, ziyaretçiler, eğitmenler, eğitim katılımcıları, çalışanlarımız ve çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni Veri Sorumlusu sıfatıyla Erbend tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca yukarıda yer verilen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışan ve çalışan adaylarımızla, ilgili bilgilendirmeler için ayrı ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.

Bu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

KVKK’da geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi üyeler, üye adayları, tedarikçiler, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen üçüncü şahıslar, ziyaretçiler, eğitmenler, eğitim katılımcıları, Şirket yönetim kurulu üyeleri üst düzey yöneticiler ve çalışma komiteleri, çalışanlarımız, çalışan adayları, ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur. Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Erbend; Veri Sorumlusu’dur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz KVKK’nın Genel İlkelerini içeren 4. Maddesi kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:


Müşteri/tedarikçiler, müşteri/tedarikçi çalışanları ve yetkililerine ait Kimlik Bilgisi olarak Ad, Soyad, Şirket Ünvanı, TC Kimlik no, Pasaport bilgileri, Doğum tarihi; İletişim bilgileri olarak Telefon, E-posta adresi, Cep Telefonu, Adres; görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları; finans verisi olarak Sipariş Performans Değerlendirme Formu, Teklif Değerlendirme Formu, Teklif Formu Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla amaçlarıyla, KVKK madde 5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK madde 5/2f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Danışmanlarına ait Kimlik Bilgisi olarak Ad, Soyad, Unvan, T.C. Kimlik no, vergi no, İletişim bilgileri olarak Telefon, E-posta adresi, İş Adresi, finans verisi olarak sözleşme, hesap no, görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla KVKK madde 5/2ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK madde 5/2f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.


Eğitmenlere ait, kimlik bilgisi olarak Ad, Soyad, Unvan, T.C. Kimlik no, İletişim bilgileri olarak Telefon, E-posta adresi, Adres; finans bilgisi olarak sözleşme ve IBAN bilgisi; görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5/2ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, KVKK madde 5/2f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.
Kefile ait kimlik bilgisi olarak Ad, Soyad, TC Kimlik No; iletişim bilgisi olarak Cep Telefonu, Adres, E-Posta, görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla ve KVKK madde 5/f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, KVKK madde 5/2c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kanuni sebebiyle.

Lojistik hizmeti sunan kişiye ait kimlik bilgisi olarak Ad, Soyad, Sürücü Belgesi, TC Kimlik No; iletişim bilgisi olarak Cep Telefonu, E-Posta, Telefon Numarası; lokasyon bilgisi olarak gidilecek yer bilgisi; görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla ve KVKK madde 5/f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.
Potansiyel ürün veya hizmet alıcısına ait kimlik bilgisi olarak Ad, Soyad, Kartvizit Bilgileri, Şirket Ünvanı, TC Kimlik No; iletişim bilgisi olarak Zoom_ID, Adres, Cep Telefonu, E-Posta, Telefon Numarası; finans bilgisi olarak vergi levhası; görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla ve KVKK madde 5/f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve KVKK madde 5/2c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kanuni sebebiyle.

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait kimlik bilgisi olarak Ad Soyad, TC Kimlik no, İletişim bilgileri olarak Telefon, E-posta adresi, İş Adresi ve İkamet Adresi bilgileri, görsel veri olarak güvenlik kamera kayıtları, hukuki işlem bilgisi olarak imza sirküleri, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla ve KVKK madde 5 Kanunlarda açıkça öngörülmesi, madde 5/f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, KVKK madde 5/2e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Ziyaretçilerin görüntü kayıtları, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla ve KVKK madde 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebiyle.

Mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket, Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.
Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Şirket kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;

 • Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin birliğimiz veya veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla birliğimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

İlgili istisnalar; İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları kısmında yer verilen amaçlarla;

 • Kanun ve sair mevzuat kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi amacıyla avukatlarımıza her türlü yargı makamı, hukuk danışmanları,
 • Hukuki gereklilik halinde SGK, kamu kuruluşlarına,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, eğitmenler,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bağımsız denetçiler, mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara,
 • Sigorta kapsamında olan tüm hasar bilgileri ile ilgili olarak sigorta şirketlerine,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla İştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklıklarımıza ve gerekmesi halinde yurtdışındaki yetkili mercilere,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Mal ve Hizmet tedarikçileri, tedarikçi/alt işveren tedarikçilerine,
 • Faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla Bankalara,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla özel ve kamu kapsamındaki İhale kurumlarına, kuruluşlarına ve sahiplerine

aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme bilgileriniz, fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlarınız, etkinlik eğitim katılım bilgileri, şirketimiz ile yapılan yazışmalar, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında toplanmakta ve saklanmaktadır.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. KVKK’nIn 11. Maddesi uyarınca Şirkete’e başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kanun 11. madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirerek veya www.erbend.com/tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak Kayapa OSB, Mavi Cd, No:39, 16280, Nilüfer / Bursa / Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@erbend.com adresine ya da erbendmakina@hs03.kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimiz’e daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı:Erbend Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres:Kayapa OSB, Mavi Cd, No:39, 16280, Nilüfer / Bursa / Türkiye
Telefon Numarası:+90 224 441 73 50
E-Posta:info@erbend.com
KEP Adresi:erbendmakina@hs03.kep.tr
Mersis No:0178079278500015
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:ÇEKİRGE VERGİ DAİRESİ / 1780792785